En

עד 4 ימי עסקים התכשיט אצלך - עקב המצב יתכנו עיכובים

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר המכירות של YOUME באינטרנט בכתובת   www.youme.co.il (להלן: "האתר").

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת תכשיטים של חברת ברכת זהב בע"מ ח.פ. 512345596 (להלן: "החברה") ומנוהל על ידה. 

האתר הינו חנות וירטואלית דרכה ניתן לרכוש את המוצרים המוצגים בו ומוצעים למכירה (להלן: "המוצרים"). 

תקנון זה מהווה את הבסיס המשפטי והמסחרי להתקשרות בין החברה לבין לקוחותיה המשתמשים באתר והרוכשים מוצרים באמצעות האתר (להלן: "הלקוחות"),  והוא מהווה הסכם מחייב בין הצדדים.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה של מוצרים באתר, והקניה באמצעות האתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים בו ללא יוצא מן הכלל.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

יש לקרוא את התקנון בעיון ובקפידה, קניה דרך האתר מעידה על הסכמתך המלאה לתנאים הכלולים בתקנון זה ולכך כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה כלפי החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות תקנון זה.

החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון מפעם לפעם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות אובליגטוריות בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות המתאימות, ככל שהן חלות על עסקה לרכישת מוצרים באתר.

מלוא זכויות הקניין הרוחני של החברה, מכל מין וסוג שהוא, המופיעות באתר, לרבות סימני מסחר, מדגמים, שמות מסחריים, עיצובים, צילומים, תמונות, גרפיקה, איורים ועוד מוגנות על פי דין וחל איסור מוחלט על העתקתם וכל שימוש בהם, בין מסחרי ובין לא מסחרי, ללא הסכמתה המוקדמת של החברה מראש ובכתב.

רכישת מוצרים דרך האתר מחייבת הרשמה לאתר, המתבצעת באמצעות מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר (ביניהם שם מלא, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד ומספר כרטיס אשראי), אותם יש למלא בקפידה ובמדויק לצורך הבטחת מימוש ההזמנה. הזמנה שתחזור לחברה עקב פרטים שגויים תחויב בתשלום דמי משלוח וטיפול.

בביצוע ההרשמה לאתר ניתנת הסכמת הלקוחות לקבלת דיוור ישיר מהחברה, כמשמעות הדברים בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ'ב – 1982, כולל הודעות הנוגעות למצב ההזמנות והרכישות, קבלת חשבוניות מס, הודעות, מידע של שירותים, מוצרים ומבצעים, הנחות מיוחדות וחידושים וכיו"ב. 

החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים שהוזנו ונמסרו באתר, אלא בהתאם למפורט בתקנון זה.

החברה עושה כמיטב יכולתה בכדי שהתמונות המוצגות באתר ישקפו בצורה הטובה והמדויקת ביותר את המוצרים. יחד עם זאת מובהר, כי התמונות המופיעות באתר מוצגות להמחשה בלבד, הן אינן מוצגות בקנה מידה אמיתי; עשויים להיות שינויים בגוונים וכיו"ב והן לא יהוו מצג מחייב מטעם החברה כלפי הלקוחות.

לקוחות האתר, שהינן מעל גיל 18 ובעלות כשירות משפטית, יוכלו לבצע הזמנות דרכו בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

ללקוחות תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים, או הינם תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

ללקוחות תיבת דואר אלקטרוני פעילה (E-MAIL).

ללקוחות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

רכישות באתר יתבצעו בפועל על ידי אישור ביצוע העסקה בכרטיס אשראי או תשלום באחד מאמצעי התשלום שיהיו נהוגים באתר, מעת לעת.

מחירי המוצרים באתר כוללים מע״מ על פי הדין.

מחירי המוצרים באתר מתייחסים לרכישות המתבצעות ישירות באתר בלבד. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר על פי שיקול דעתה, מעת לעת, ובלא צורך בהודעה מוקדמת ובכלל זאת רשאית החברה להוסיף או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת, כל מבצע וכל הנחה ולא תהיה ללקוחות כל טענה ודרישה בשל כך.

מחיר הזמנה שבוצעה הוא המחיר שהוצג בעת השלמת תהליך ההזמנה, הכולל את ביצוע התשלום. במידה ועודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, ההזמנה תבוצע ותחויב לפי המחיר המעודכן.

עם קליטת ההזמנה באתר, הכוללת את בחירת המוצרים לרכישה ומילוי טופס הזמנה תקין, יבצע האתר בדיקה של פרטי האשראי. לאחר קבלת אישור התשלום ע"י חברת האשראי, תשלח ללקוחות הודעת דואר אלקטרוני על אישור הפעולה והמוצרים יישלחו.

יובהר, כי משלוח הודעת הדואר האלקטרוני אינו מהווה כל ראיה לביצוע פעולה המחייבת את האתר. רישומי הפעולות כפי שהתבצעו במחשב החברה ורק הם יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

מובהר בזאת כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 

במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, לא תאושר ההזמנה, אלא במסירת אמצעי תשלום אחר שיאושר כאמור. למען הסר ספק, כל פעולה תושלם רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוחות ואישורם כאמור, ומועדי המשלוח יחושבו רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא נמסר אמצעי תשלום חלופי שאושר כאמור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב למתן אישור על ידי חברת האשראי לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

תשלום באמצעות ארנק אלקטרוני זמין (להלן: "פייפאל") יתבצע על ידי הזנת פרטי החשבון הקיימים בחשבון הפייפאל, או באמצעות פתיחת חשבון פייפאל חדש. תשלום באופן זה מחייב את קבלת אישור התשלום על ידי חברת פייפאל, והוא כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המוגדרים על ידי חברת פייפאל. רק לאחר קבלת אישור זה יגבה התשלום על ידי החברה בגין המוצרים הנרכשים.

אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, אזל בפועל ממלאי החברה, ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תשלח ללקוחות הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוחות הצעה לרכישת מוצר חלופי הדומה במאפייניו ועלויותיו. במידה והצעה זו תתקבל על ידי הלקוחות, תעודכן ההזמנה. במידה והלקוחות יסרבו להצעה זו, תבוטל העסקה בכפוף להשבת מלוא הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחות, במידה ושולם, וללקוחות לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך, כמו גם בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוחות ו/או לצד ג'.

לחברה זכות שמורה שלא לאשר הזמנה של לקוחות, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי החברה עשויה שלא לאשר עסקה במקרים בהם: במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת מוצרים לרבות בפרטיהם, במחירם, או כל פרט אחר הנוגע להם; במקרה של הפרת הוראות תקנון זה על ידי הלקוחות או כל חלק ממנו; במקרה של מסירת פרטים שגויים על ידי הלקוחות באתר; במקרה של חוסר או כל מניעה אחרת להספקת המוצרים; במקרה של חוב כספי קודם או כל הפרה קודמת מצד הלקוחות ובמקרה של חשש החברה להונאה או שימוש לרעה של לקוחות באתר.

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים כפופה להוראות אובליגטוריות בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

ביטול הזמנה יכול להיעשות רק בידי הלקוחות שהזמינו את המוצרים (ולא כל צד ג' אחר), בכתב באמצעות פקס ו/או שליחת הודעת דואר אלקטרוני לאתר, בתוך 14 ימים מיום ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אסמכתא ובה הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבינהם.

ביטול הזמנה טרם שליחת המוצרים על ידי החברה ללקוחה לא יחויב בדמי ביטול כלשהם. במצב זה תוחזר ללקוחה מלוא התמורה ששולמה, כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

החזרת הזמנה לאחר שנשלחה ליעדה, תתאפשר באריזתה המקורית בלבד, בתוך 14 ימים מיום קבלתה, המקורית וללא שנעשה בה כל שימוש ו/או פגם ו/או נזק. לחברה שיקול דעת בלעדי בבחינת מצב סחורה שהוחזרה, ובאשר להחלטה אם לקבלה. בעמידה בתנאים אלה, לא יחויבו הלקוחות המחזירים מוצרים אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבינהם, ובניכוי דמי המשלוח.

בהחזרת מוצרים שלא בהתאם לתנאים אלה לא יהיו לקוחות זכאים לזיכוי כספי או לשובר זיכוי.

החזרת פריטים תעשה במשלוח גוביינא בדואר רשום לכתובת: הר סיני 5 תל אביב, מיקוד 6581605, או במשלוח על ידי שליח, על חשבון הלקוחה.

כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, לפי תנאי ביצוע התשלום, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

לא ניתן לקבל זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, לדוגמה במבצעים או מתנות שנתקבלו בגין רכישה ותנאי למתן זיכוי מכל סוג שהוא, הוא כי עם ההחזרה יושבו גם כל פריט שצורף להזמנה ללא תמורה כספית, כאמור.

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected].

ההזמנה תשלח באמצעות חברות שליחויות חיצוניות ועצמאיות אשר מספקות משלוחים לרוב חלקי הארץ בתוך 3 ימי עסקים (שהינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג, חג וימי חול המועד).

מועד הגעת השליח יתואם מראש, טרם מסירת ההזמנה על ידי נציגי חברת השליחויות.

לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי, הוא מועד אישור ההזמנה, ייארזו המוצרים וייצאו למשלוח בתוך 2 ימי עסקים.

במידה וחברת השליחויות אינה מגיעה לכתובת שנתבקשה למשלוח, ישלחו ההזמנות ללקוחות באמצעות דואר רשום.

מועד אספקת המשלוח הוא היום בו נמסר המשלוח ללקוחות ע"י השליח, או יום מסירת ההודעה על האפשרות לאיסוף המשלוח.

כתובת המשלוח תהיה הכתובת שצוינה בטופס ההזמנה למשלוח, או הכתובת שצוינה כתחנת איסוף המשלוח.

החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לעיכובים של חברות שליחויות השונות ו/או דואר ישראל שנגרמו שלא באשמתה של החברה.

החברה שוקדת על עדכון המידע המופיע באתר כך שיהיה השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי במידה והופיעו בו אי דיוקים או שגיאות שנעשו בתום לב, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכך או הקשורה לפרטים אלה. 

החברה אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שיגרם (אם יגרם) ללקוחות ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

החברה אינה אחראית לשימוש שיעשו לקוחות במוצרים שלא בהתאם להוראות תקנון זה והוראות ייחודיות שיתלוו למוצרים.

החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת מוצרים שינבעו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, לדוגמה: אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או הטלפוניה שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, עיכובים, תקלות ושביתות.

החברה אינה שומרת פרטי כרטיסי האשראי במחשביה. התשלום באתר מתבצע באמצעות חברת סליקת האשראי המובילה בישראל בבדיקה ואבטחת מידע, ועומדת בסטנדרטים ובתקנים הקפדניים כנדרש. החברה לא תישא באחריות כלשהי כלפי הלקוחות ו/או מי מטעמם, במצבים ומקרים שאינם בשליטתה, ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או גורמים עוינים, בהם יאבד מידע, ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

המוצרים מיוצרים באיכות גבוהה ביותר, תחת סטנדרטים בינלאומיים ובאישור מכון התקנים הישראלי.

החברה מעניקה למוצרים אחריות מלאה כמפורט להלן:

תכשיטי זהב - מתכת תכשיטי הזהב עשויה מזהב אמיתי 14 קראט, והחברה מעניקה  אחריות לכל החיים למתכת.

החברה מעניקה אחריות של שנה מיום קניית מוצרים, על כל ליקוי שיתגלה בו בגין פגם שהיה בו במועד המכירה.

האחריות איננה כוללת שברים, קרעים, מכות או שריטות. במסגרת האחריות יתוקן או יוחלף התכשיט אך ורק בשל פגם כאמור בסעיף א או ב לעיל.

תכשיט שיוצר בהזמנה מיוחדת לפי מידה ו/או דרישה אישית, כגון תכשיט עם שם וכיו"ב, יזוכה ב-30% מערכו בלבד. האחריות תקפה רק אם נעשה שימוש סביר בתכשיט.

מימוש האחריות כפוף לקבלתו בחברה, בתוך תקופת האחריות, בצירוף  תעודת האחריות שצורפה למוצרים שנרכשו וחשבונית המס.

תכשיטים העשויים מזהב הינם עמידים במים, אין צורך להסירם לפני מקלחת, רחצה בים או בבריכה.

תכשיטי הכסף עשויים כסף איכותי, בו מתרחשים תהליכים טבעיים הגורמים להשחרתו עם הזמן. מומלץ שלא לבצע פעולות ניקוי שונות עם חומרים שלא יועדו לכך, וכמו כן לא לשחות בים או בבריכה עם תכשיטי הכסף, שכן חומרי ניקוי, כלור וכיוצא באלה עלולים להאיץ את ההשחרה ולהזיק לכסף.

המוצרים עשויים מתכות טבעיות, אליהן מטבע הדברים, עלולות להיות תגובות אלרגניות שהינן אישיות, ובאחריות הלקוחות בלבד. בכל חשש ו/או מקרה כזה, באחריות הלקוחות להסיר את התכשיט ולפנות לטיפול רפואי מתאים ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

אזהרה חשובה: חלק מהמוצרים מכילים חלקים קטנים, חלקם פריקים וחדים ולכן אינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 3.

על תקנון זה יחול הדין הישראלי וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לתקנון ו/או לרכישת מוצרים באתר תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב ובה בלבד.

 

מהד' 1 2.18